Deribit l Merkle Tree

Bằng chứng dự trữ

Bằng chứng về Trách nhiệm Pháp lý

Đã xác thực

Deribit nắm giữ khoản dự trữ 1:1 đối với toàn bộ tài sản của khách hàng và công ty luôn sẵn lòng cung cấp mọi thông tin minh bạch về việc nắm giữ của chúng tôi. Một bằng chứng về trách nhiệm pháp lý bằng mật mã, có thể kiểm chứng bởi bất kỳ bên nào mà không cần thông qua một kiểm toán viên đáng tin cậy, lần đầu tiên được đề xuất bởi Greg Maxwell vào năm 2013 và được gọi là giao thức Maxwell. Đề xuất ban đầu này tiết lộ thông tin về số lượng và quy mô tài khoản của khách hàng, đó là tại sao Deribit đang sử dụng một phiên bản được sửa đổi một chút để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và cung cấp tính minh bạch hoàn toàn, ngăn chặn tình trạng số dư bị ẩn.

Deribit đã xây dựng một tổng quan về hàm băm Merkle nhị phân với lá là số dư được ẩn giấu (cắt thành từng mảnh) của người dùng cá nhân của chúng tôi, được chia nhỏ theo tài sản. Khách hàng có thể thấy chính xác lá nào trên cây là quỹ của họ bằng cách sử dụng hàm băm duy nhất được dựng từ thông tin tài khoản của họ. Khi các trách nhiệm cá nhân được thiết lập, khách hàng có thể dễ dàng xác nhận liệu tổng các trách nhiệm này có được nắm giữ on-chain bởi Deribit hay không.

Tập tin ảnh chụp nhanh hàng ngày có thể tìm thấy tại đây.

Bằng chứng Tài sản

Đã xác thực

Vui lòng xem tổng quan các địa chỉ ví chính được sử dụng bởi Deribit. Vui lòng lưu ý rằng danh sách dưới đây không bao gồm địa chỉ của những tài sản được nắm giữ bởi những người giám sát bên thứ ba, như Copper Clearloop và Cobo Loop.

Xác thực Tài sản của Bạn

1. Mỗi ngày, Deribit chụp ảnh chụp nhanh của các tài sản on-chain cho tất cả các tài khoản đủ điều kiện. Các tài sản được nắm giữ bởi những người giám sát bên thứ ba không thể được bao gồm trong báo cáo do không thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của Deribit. Tập tin dữ liệu có thể được truy cập đầy đủ bởi tất cả các bên liên quan do đó chỉ chứa những tài khoản có nắm giữ tài sản trên Deribit.

2. Trái với phương pháp tiếp cận Maxwell, bằng chứng tài sản đã sửa đổi của Deribit bao gồm ẩn giấu dữ liệu (sắp xếp lại dữ liệu số dư) về số dư người dùng của chúng tôi để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và ngăn tiết lộ số dư thực tế cũng như liên kết của chúng với địa chỉ hoặc danh tính blockchain. Điều này là rất quan trọng vì chúng tôi tiết lộ toàn bộ danh sách các tài khoản. Chỉ khách hàng mới có thể nhận dạng được tài sản của họ trong danh sách.

3. Trong giao diện người dùng Deribit (tại đây), khách hàng sẽ tìm thấy một hàm băm cho phép họ xác nhận rằng tài sản của họ được bao gồm trong tập tin tài sản ở cả cấp tài khoản chính và tài khoản phụ.

4. Mọi mật mã được sử dụng để tạo Merkle Tree đã sửa đổi của Deribit có sẵn bên dưới để khách hàng có thể xác nhận tính xác thực của các dữ liệu trên giao diện người dùng. Để ngăn chặn việc chỉ định các nonce giống nhau cho những người dùng khác nhau có mức tài sản tương đương, do đó giảm quy mô trách nhiệm pháp lý, chúng tôi cung cấp cho mỗi tài khoản một ID Bằng chứng duy nhất. Sử dụng các hướng dẫn bên dưới, khách hàng có thể chuyển đổi ID bằng chứng thành các thông tin định dạng có thể tìm thấy trong tập tin Ảnh chụp nhanh hàng ngày và hiển thị trong phần xác thực của trang Bằng chứng Dự trữ.

5. Tổng tài sản được bao gồm trong Tập tin Tài sản luôn nhỏ hơn tổng tài sản khả dụng on-chain. Phần chênh lệch là tỷ lệ dự trữ của Deribit, bao gồm quỹ bảo hiểm và doanh thu Deribit. Nếu tổng số dư on-chain lớn hơn số dư trong Tập tin Tài sản (có thể thấy trên giao diện người dùng và cả trong tập tin), thì Deribit có Bằng chứng Dự trữ.

Mã Người dùng

1. Người dùng có thể tìm thấy ID Bằng chứng của họ trên giao diện người dùng. Người dùng có thể xác nhận ID Bằng chứng của họ là duy nhất bằng cách thực hiện các bước sau:

A. Xác thực Chữ ký Bằng chứng

– Nhận ID Người dùng và Chữ ký ID Bằng chứng từ trang Bằng chứng Dự trữ

– Tải xuống ảnh chụp nhanh Bằng chứng Dự trữ mới nhất và sao chép Khóa Công khai (public_key field in json file)

– Sử dụng Ed25519 thuật toán chữ ký để xác nhận rằng Chữ ký ID Bằng chứng đã được sử dụng để ký ID Người dùng

công cụ: https://ed25519.altr.dev/ (Base64)

– Tin nhắn = ID Người dùng

– Chữ ký = Chữ ký ID Bằng chứng

B. Xác thực ID Bằng chứng

– Base64url giải mã ID Bằng chứng và Chữ ký ID Bằng chứng

công cụ: https://cryptii.com/pipes/base64-to-hex (Variant = Base64url, Format: Hexadecimal Group By = None)

– Xác nhận liệu shal (Chữ ký ID Bằng chứng Base64url đã giải mã) có = ID Bằng chứng Base64url đã giải mã hay không

công cụ: https://emn178.github.io/online-tools/sha1.html (Input Type = Hex)

2. Bằng cách tính toán các giá trị băm, người dùng có thể tìm nạp tất cả các mục nhập của mình từ trường “trách nhiệm pháp lý” của JSON tập tin (để tăng Mã Bộ phận cho đến khi không tìm nạp được nữa). Tổng các mục nhập là số tổng được bao gồm vào trách nhiệm pháp lý.

A. Kết hợp Bảng Seed và ID Bằng chứng:

format: TableSeed ++ “|” ++ Proof ID
output: 2022-12-02 12:37:32|accountProofId

B. SHA256 hash:

tool: https://emn178.github.io/online-tools/sha256.html (Input Type = Text)
input: 2022-12-02 12:37:32|accountProofId
output (dummy): cc9810645a0119723eb25f3afaab84ae6c219ec492bd04409b91da710c61d264

C. Kết hợp mã băm với Mã Bộ phận (trong Hex):

format: HashFromStep2 ++ “|” ++ PartNumber
input:

– HashFromStep2: cc9810645a0119723eb25f3afaab84ae6c219ec492bd04409b91da710c61d264
– | in hex: 7c
– 1 in hex: 31

output: cc9810645a0119723eb25f3afaab84ae6c219ec492bd04409b91da710c61d2647c31

D. SHA256 hash:

tool: https://emn178.github.io/online-tools/sha256.html (Input Type = Hex)
input: cc9810645a0119723eb25f3afaab84ae6c219ec492bd04409b91da710c61d2647c31
output (dummy): 30d5635e4cc4fd315d38a4415801d5b3078f421263c9eb1f5e36b6d8c8e49bca

E. Base64 encode

tool: https://emn178.github.io/online-tools/base64_encode.html (Input Type = Hex)
input: 30d5635e4cc4fd315d38a4415801d5b3078f421263c9eb1f5e36b6d8c8e49bca
output: MNVjXkzE/TFdOKRBWAHVswePQhJjyesfXja22Mjkm8o=

F. Thay thế một vài ký tự:

‘=’ => ”
‘+’ => ‘-‘
‘/’ => ‘_’

input: MNVjXkzE/TFdOKRBWAHVswePQhJjyesfXja22Mjkm8o=
output: MNVjXkzE_TFdOKRBWAHVswePQhJjyesfXja22Mjkm8o

3. Mọi người có thể kiểm tra liệu tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi (tổng tất cả các mục nhập trách nhiệm pháp lý) có nhỏ hơn khoản dự trữ on-chain đã tiết lộ (các địa chỉ hiển thị bên dưới) hay không.

4. Khi tổng trách nhiệm pháp lý nhỏ hơn hoặc bằng khoản dự trữ ví, điều đó xác nhận rằng Deribit đã cung cấp Bằng chứng Dự trữ để chứng minh rằng Deribit đang nắm giữ đủ khoản dự trữ. Vì các ảnh chụp nhanh được chụp hàng ngày, sự biến động của thị trường và tác động tương ứng đối với danh mục đầu tư của khách hàng có thể gây ra sự khác biệt tạm thời giữa các ảnh chụp nhanh.

Dự trữ bổ sung (ngoài phạm vi trách nhiệm pháp lý)

Khoản dự trữ bổ sung (tài sản thuộc quyền kiểm soát của Deribit nhưng nằm ngoài trách nhiệm pháp lý của khách hàng), hoặc tỷ lệ dự trữ Deribit, bao gồm quỹ bảo hiểm Deribit, doanh thu hàng ngày của Deribit và các tài khoản được sử dụng để thanh toán và quản lý chung.

Do các khách hàng Cobo Loop có quyền rút tài sản qua Cobo Loop hoặc, Deribit sẽ cần giữ tiền để tạo điều kiện cho người dùng Cobo Loop rút tiền trực tiếp. Điều này trái ngược với Copper Clearloop, khi 100% tài sản của khách hàng luôn được nắm giữ bởi Copper.

(Bằng chứng về Tiền ký quỹ) đã khóa

Đã xác thực

Cuối cùng, Deribit thiết lập một điểm cuối hiển thị mức ký quỹ tích lũy đã khóa (MM và IM trên mỗi loại tiền tệ) cho toàn bộ cơ sở người dùng. Điểm cuối này sẽ hiển thị theo thời gian thực có bao nhiêu tài sản đang được nắm giữ trên Deribit như tiền ký quỹ cho các vị trí nổi bật. Những phần trên cung cấp thông tin chi tiết chính xác về các tài sản mà Deribit nắm giữ thay mặt khách hàng và cách người dùng có thể xác nhận những tài sản hiện có, do đó điểm cuối này là một tầng bổ sung cho tính minh bạch.

Vui lòng xem điểm cuối theo thời gian thực sau tại đây.

Đừng tin tưởng chúng tôi. Xác minh chúng tôi.

Luôn hoàn toàn minh bạch về Dự trữ của chúng tôi.

Đừng tin tưởng chúng tôi. Xác minh chúng tôi.

Luôn hoàn toàn minh bạch về Dự trữ của chúng tôi.

Danh sách Ví

Đã xác thực

Tất cả các khoản giữ ví của Deribit đều công khai và dễ xác minh. Tiền của người dùng luôn được hỗ trợ 1:1 bằng tài sản thực.

Ví Deribit:

Bitcoin (BTC)
1MdrdcEzfiJdvs6eVSwUx6bWboPX8if5U3 – Link
1932eKraQ3Ad9MeNBHb14WFQbNrLaKeEpT – Link
35WHp4Hid61peyH4tuhNunwRj2gtNB41Lo – Link
bc1qtq5zfllw9fs9w6stnfgalf9v59fgrcxxyawuvm – Link
1MDq7zyLw6oKichbFiDDZ3aaK59byc6CT8 – Link
13JJ1nxDeX5fMsDeyGHiLoK8rF2ayGq1cX – Link
14HeA1YRUiJGb95HVpVTBuavMUBYGk6y7R – Link
bc1qa3phj5uhnuauk6r62cku6r6fl9rawqx4n6d690 – Link
34ZHV8dd6uucEUABUydWpKi6F4qKQntEUf – Link
bc1qf6lm99tp5p27hsmyskve236nsv32lnfwt4h8wk – Link
bc1qrmuxak470z7zch5f3gz05dc6h4ngwqdq4wx80w – Link
Ethereum (ETH) – ETHW – USDC – USDT – MATIC
0x062448f804191128d71fc72e10a1d13bd7308e7e – Link
0x2eeD6a08Fb89a5CD111efA33f8DcA46CfbEB370f – Link
0x58F56615180A8eeA4c462235D9e215F72484B4A3 – Link
0x5f397B62502e255f68382791947D54C4B2d37F09 – Link
0x63F41034871535ceE49996Cc47719891Fe03dff9 – Link
0x6B378bE3c9642ccF25b1A27faCb8ace24aC34A12 – Link
0x77021d475E36b3ab1921a0e3A8380f069d3263de – Link
0x904cC2B2694FFa78F04708D6F7dE205108213126 – Link
0xA0F6121319a34f24653fB82aDdC8dD268Af5b9e1 – Link
0xA7e15eF7C01B58eBe5eF74Aa73625Ae4b11FE754 – Link
0xcfee6efec3471874022e205f4894733c42cbbf64 – Link
0x1baE874af9f81B8F93315b27F080260Da4702D3a – Link
0x2563328d58AC7eE9e930E89C29Ce96046a291207 – Link
Solana (SOL)
A5ANHizfayJUDBSwV5Cm7CNXCj6E6AAda49wzzdYPons – Link
H8z2yZcrKo7ngiMz3Vsuw823nYo11qdCqs3sJDDjeTdD – Link
BZo9RRbgsWaLMxyaYiJK9D27j2FAVgHrhMJBvAj7GiyG – Link
Ripple (XRP)
rpFXRE1LPyS48a4LMqyksG2sjDg8wmQD5e – Link
rE4y6xhfo9QUV2oAxpHtnVkMmGEk632T7R – Link
rK6enCZ6sMs84wMhTUgLhnPr9eyrTTNA6W – Link
rKK7VZnnqovrh5Gka1ANartX9Usx2aBAZd – Link

Để biết tổng quan về đồ họa, vui lòng truy cập Nansen, CoinMarketCap, hoặc là DeFiLlama.

TÁC GIẢ

Deribit

We are the best resource for Crypto Derivatives trading. Deribit is not available in the United States or other restricted countries.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY